Verdt å vite

Priser: (Sist oppdatert: 07.05.2021)

Når et barn begynner i barnehagen betales en eierandel på kr. 2000. Denne andelen tilbakebetales når barnet slutter, ved utløpet av oppsigelsesperioden.
Det betales kontingent for 11 måneder i året.

Satsene er:

Maksprisen for 2021 er kr 3 230 kroner per måned.

For delte plasser betales en prosentvis sats.Det betales kr. 330,- i kost pr. måned (for hel plass).

VERDT Å VITE:

Ulykkesforsikring                                                                                                                            Vi har ulykkesforsikring for barna. Forsikringen gjelder hele døgnet, også utenom barnehagens åpningstid. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i Tildra barnehage.

Dugnadsplikt
Alle som har barn i barnehagen forplikter seg til å delta på dugnader eller andre aktiviteter godkjent av barnehagens arbeidsgruppe. Dugnadskravet er på åtte timer pr. familie pr. år. De som ikke oppfyller dugnadskravet må betale en fastsatt sats pr. time for manglende innsats.

Taushetsplikt
Alle som jobber eller har praksis i barnehagen har taushetsplikt med hensyn til personlige forhold de blir kjent med i arbeidet. Dette i henhold til lov om barnehager § 21: ”For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.”

Foreldresamarbeid
Vi har daglig kontakt med foreldrene gjennom bringe- og hentesituasjonene. Alle barn skal taes imot i garderoben om morgenen og taes avskjed med når de går hjem om ettermiddagen. Av og til kan det være travelt og vi er opptatt på annet hold. Kom da til oss og gjør krav på oppmerksomhet. I denne situasjonen kan vi gi og ta imot praktiske opplysninger og beskjeder, og snakke litt sammen. Er det ting dere vil snakke med oss om uten at barna hører på, kan dere be om noen ord med oss alene.

To ganger i året tilbyr vi foreldresamtaler hvor dere kan snakke med pedagogisk leder spesielt om deres barn. Ved behov kan dere også alltid ellers be om en slik samtale.

En til to ganger i året har vi foreldremøte for alle foreldre. Her kan generelle ting ved avdelingen eller barnehagen bli tatt opp, slik som mål, tema, planer og lignende. Temabaserte foreldremøter blir også arrangert.

I tillegg har vi av og til foreldrekaffe / frokost eller andre uformelle arrangement hvor målsettinga er sosialt samvær mellom barn / foreldre / personale.

Dugnader arrangeres med jevne mellomrom av arbeidsgruppa i barnehagen. Her utføres bl.a vedlikehold og annet forefallende arbeid av foreldrene.

Møtevirksomhet
Å arbeide i barnehage er teamarbeid. Vi bruker mye tid på felles planlegging, vi drøfter holdninger, normer og verdier, mål og oppdragelse generelt. Vi diskuterer enkeltbarn og grupper, problemer vi av og til møter, midler og metoder for å gjøre en så god jobb som mulig. Vi drøfter pedagogikk og utviklingen som skjer på dette området. Av og til går vi på kurs eller får eksterne kursholdere hit til barnehagen.

Av samarbeidsformer har vi:

· Morgenmøte: Tidligvaktene og styrer møtes 5 – 10 minutter hver morgen. Det utveksles beskjeder og informasjon om dagen i dag.

· Avdelingsmøte:Hver avdeling har 1 time og 30 minutter annenhver uke.

· Ledermøte: 1 time og 30 minutter annenhver uke. For styrer og pedagogiske ledere.

· Assistentmøte: 1 time pr. måned. For styrer og assistenter.

· Personalmøter: 2 timer pr. måned, på kveldstid.

· I tillegg kommer foreldremøter og styremøter.

 

Samarbeidspartnere:


· Trondheim kommune

·  Stavsetmyra barnehage, Tempe barnehage, Leangen Kulturbarnehage , Andungen barnehage og   Solvangen barnehage.

· Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning.

· Hårstad skole 

. Rosten skole

. KVT

· Ulike andre utdanningsinstitusjoner.

· Barne- og familietjenesten

· Helsesøster

· Ulike kompetansesentra

 

Syke barn
Av og til blir barn syke. Mange foreldre opplever at barna deres er spesielt mye syke den første tiden de går i barnehagen. De møter en ny bakterieflora, og det tar litt tid før kroppen bygger opp immunforsvaret godt nok. Syke barn kan ikke være i barnehagen av forskjellige grunner, men den viktigste årsaken er hensynet til barnet selv.

Det som først og fremst avgjør om barnet kan være i barnehagen er allmenntilstanden. Hvis barnet ikke spiser, er slapt og uopplagt, er det ikke godt å være hos oss. Da trenger barnet mer ro og oppmerksomhet enn vi kan klare å gi i barnehagen.

Det er av og til vanskelig å vurdere om barnet er ”friskt nok”. I tillegg til hensynet til enkeltbarnet, må vi også tenke på de andre barna i gruppa, på smittefare osv. Vi håper på en åpen dialog, slik at vi kan hjelpe hverandre å vurdere